Simon Milfred > CV

Simon Milfred > CV

Simon Milfred CV

Jeg ser mig selv som en stærkt kreativ profil med en uslukkelig skabertrang og passion for at designe enestående oplevelser på tværs af især digitale medier og teknologier. Det har jeg gjort i form af grafisk materiale og animationer, computerspil, videoproduktion, user experience design og meget mere. Mit overordnede mål er at møde slutbrugerens forventninger på tværs af flere lag og give dem tilgængelige, konsistente og positivt overraskende oplevelser.

I see myself as a highly creative fellow with an unquenchable urge for creation and a passion for designing astonishing experiences across especially digital media and technologies. I have done so through many different means like graphical work and animation, video games and other visual media forms, user experience design and much more. My overall goal is to meet the end user’s expectations across multiple layers, giving them an accessible, consistent and positively surprising experiences when interacting with my work.

Arbejde og uddannelse

Work & Education

Min uddannelse har gjort mig til en fagligt stærk user experience designer og design thinker. Uddannelsens afsæt i humaniora har gjort mig analytisk og holistisk i min tilgang, og de mange projekter undervejs har givet mig kendskab til en stor mængde værktøjer - og ikke mindst mod på at lære flere at kende.

My education has made me a professionally strong user experience designer and design thinker. The education's basis in the humanities has turned my approach analytical and holistic, and the many projects along the way have given me spades of tools to utilize - and not the least the courage needed to learn to use more.

2018 - 2019 Webdesigner erhvervspraktik Web Designer Internship Y-design
2013 - nu 2013 - now Hobbyist spildesigner & -udvikler
+ Udvikler af e-læringsmateriale
Hobbyist Game Designer & Developer
+ Developer of e-learning material
Bless Hay Gaming
2016 - 2018 KA i Digital Design
Kernefag: Computerspilsteori
Speciale: Kontekstuel spildesign
MA in Digital Design
Core subject: Video Game Theory
Thesis: Contextual Game Design
Aarhus Universitet Aarhus University
2008 - 2018 Grafisk Designer Graphics Designer Freelance
2017 QA & UR Manager DADIU
2013 - 2016 BA i Digital Design
Valgfag: Retorik
Hum. fag: Visuel medieproduktion
BA in Digital Design
Supplementary Subject: Rhetorics
Hum. Electives: Visuel Media Production
Aarhus Universitet Aarhus University
2013 Værnepligt Army Basic Training Danske Artilleriregiment, Varde Danish Artillery Regiment, Varde
2012 Servicemedarbejder Service Employee BR Legetøj, Svendborg BR Toys, Svendborg
2009-2012 Gymnasium
Valgfag: Design
Gymnasium
Supplementary Subject: Design
Svendborg Gymnasium & HX


Hvis du er interesseret, kan du læse mit speciale her og min vejleders specialeudtalelse her.

Frivilligt arbejde

Volunteer Work

Noget af det vigtigste i mit værdisæt er, at dele den viden og de evner jeg har med andre. Det er sådan vi gror som mennesker. Derfor har jeg ofte gjort mig i frivilligt arbejde og opsøgt muligheder for at kunne guide andre. Det betyder især meget for mig, at hjælpe de næste generationer på vej.

One of the most important values of mine is to share the knowledge and skills I possess with others. That is how we grow as people. Therefore I havde done a lot of voluntary work and sought out opportunities of guiding others. It especially means a lot to me to help the next generations.

2015 - 2018 Instruktor og workshop facilitator
Udvikler af grafisk materiale
Instructor and Workshop Facilitator
Maker of graphical material
Coding Pirates
2017 Workshops ved Nordic Matters, London Workshops at Nordic Matters, London Coding Pirates og Kulturministeriet Coding Pirates and The Ministry of Culture
2014 - 2017 Tutor og mentor for nyere studerende Tutor and Mentor for Newer Students Aarhus Universitet Aarhus University
2016 Workshops, Den Store Venskabsdag 2016 Workshops, The Big Friendship Day, 2016 Coding Pirates og Red Barnet Coding Pirates and Save the Children
2015 Workshops i Ridehuset, Aarhus Workshops in Ridehuset, Aarhus Coding Pirates og Internet Week Denmark Coding Pirates and Internet Week Denmark
2015 Photoshop instruktor Photoshop instructor Studenterhus Aarhus
2012 Ungekulturrådsmedlem
Grafiker for, og medarrangør af, RE:Festival
Youth Council Member
Graphics designer for RE:Festival
Kulturregion Fyn

Kompetencer

Competences

Design & Ideation

Design & idéskabelse

Jeg er god til at finde på idéer og designe med omtanke for slutsbrugerne.

I am great at coming up with ideas and designs with the end user in mind.

 • Konceptudvikling

  Concept development

 • Designdokumentation

  Design documentation

 • Horisontal & vertikal prototyping

  Horizontal & vertical prototyping

 • Interaktionsdesign

  Interaktionsdesign

 • Personaer

  Personas

 • Pretotyping

 • Sketching

 • Wireframing

Bruger-research

User Research

Jeg er en ressourcefuld researcher som forstår værdien af varieret metodebrug.

I am a resourceful researcher who understands the value of a varied palette of methods.

 • A/B tests

  A/B testing

 • Brugerundersøgelser

  Surveying

 • Experience learning & prototyping

  Experience learning & prototyping

 • Guerilla & hallway tests

  Guerilla & hallway testing

 • Interviews & observationer

  Interviews & observations

 • Kvalitativ & kvantitativ dataanalyse

  Qualitative & quantitative data analysis

 • Samskabelse & workshops

  Co-creation & workshops

 • Spiltests

  Playtesting

 • Teknisk skrivning

  Technical writing

 • Usability tests

  Usability testing

Kvalitetssikring

Quality Assurance

Jeg har god forståelse for kvalitetssikringens rolle og vigtighed under udviklingen af produkter, og jeg er grundig, når jeg selv tester.

I have a solid understanding of the importance of quality assurance during the development of a product, and I am thourough, when I am the one testing.

 • Blackbox tests

  Blackbox testing

 • Eksplorative tests

  Explorative testing

 • Funktionelle & non-funktionelle tests

  Functional & non-functional testing

 • Søgemaskineoptimering / SEO

  Search Engine Optimization / SEO

 • Statiske & dynamiske tests

  Static & dynamic testing

 • Test cases

Visuel kommunikation

Visual Communication

Jeg kan hurtigt komponere noget grafisk, som er både flot og effektivt i dets funktion. Og jeg er ikke bange for, at bryde reglerne.

I can quickly compose a piece of graphic, which is both good looking and effective in its purpose. And I am not afraid to bend the rules.

 • 2D animation

 • Design til print

  Designing for print

 • Filmoptagelse

  Filming

 • Illustration

 • Instruering

  Directing

 • Logodesign

  Logo design

 • Pixel art

 • Fotomanipulation

  Photographic manipulation

 • Tegning

  Sketching

 • Social media brand grafik

  Social media brand graphics

 • Vektor

  Vector

 • Videoredigering

  Video editing

 • Visualisering

  Visualization

 • Webdesign

  Web design

Sprogkyndighed

Language Proficiency

Jeg er en dygtig kommunikatør på både dansk og engelsk (både skrift og tale) og har overfladiske kundskaber når det kommer til spansk og tysk.

I am excellent at communicating in both Danish and English (written and spoken) and have a superficial/rusty understanding of Spanish and German.

 • Dansk

  Danish

 • Engelsk

  English

 • Spansk

  Spanish

 • Tysk

  German

Værktøjer

Tools

Jeg kender til og anvender et bredt udvalg af værktøjer, og jeg er hurtig til at sætte mig ind i nye. Det gør, at jeg hurtigt kan blive gjort klar til at udføre mit arbejde. Én udfyldt prik betyder, at jeg enten har arbejdet meget lidt med værktøjet, eller at det er lang tid siden jeg sidst har brugt det. Fire prikker betyder, at jeg anvender værktøjet og er meget kyndig med det.

I know of and use a broad selection of tools, and I am quick to pick up new ones. This makes me able to be fast at work at a new workplace. One filled-in dot means that I have used the tool only a little or a long time ago. Four dots means I use the tool often and am well versed in doing so.

 • Adobe Illustrator - Vector graphics, type edits & illustrations - Vektor grafik, skriftredigering & illustrationer

 • Adobe Photoshop - Photographic manipulation & graphical work - Fotomanipulation & grafisk arbejde

 • Adobe XD - Wireframing

 • Arduino (C/C++) - Prototyping

 • Aseprite - Graphics & animation especially for games - Grafik & animation især til spil

 • Bitbucket (Git) - Keeping track (and backup) of game projects - Holde styr på spilprojekter

 • Blyant og papir - Skitsering & wireframing

  Pen and paper - Sketching & wireframing

 • Brackets - Building & designing websites - Bygge & designe websider

 • Dropbox Paper - Documentation & planning - Dokumentation & planlægning

 • Facebook Ads - Advertizing campaigns & lead generation - Reklamekampagner & lead-generering

 • FileZilla (FTP) - Managing website files - Håndtering af hjemmesidefiler

 • GameMaker:Studio 2 (GML) - Developing games & prototypes - Udvikling af spil & prototyper

 • Github (Git) - Keeping track (and backup) of game projects - Holde styr på spilprojekter

 • Hitfilm Express - Advanced video editing - Avanceret videoredigering

 • HTML og CSS - Webside layout & opsætning

  HTML and CSS - Website layout & setup

 • IFTTT & Zapier - Linking services together for automatization - Sammenkædning af tjenester til automatisering

 • JavaScript - Making website content more interactive - Gøre websideindhold mere interaktivt

 • Loddekolbe - Lodning af kredsløb til elektroniske prototyper

  Soldering iron - Soldering of circuits for electronic prototypes

 • MailChimp - Keeping customers in the loop & engaged - Aktivere kunder & holde dem engagerede

 • Markdown - Web content writitng - Skrivning af webindhold

 • MS Office-pakken - Akademisk skrivning, præsentationer & regneark

  The MS Office suite - Academical writing, presentations & spreadsheets

 • MySQL / MySQLi - Server administration & interfacing - Serveradmninistration & interfacing

 • PHP - Server side website building - Server side websideopbygning

 • Slack - Team communication & planning - Team-kommunikation & planlægning

 • Spine - Skeleton-based animation especially for video games - Skeletbaseret animation især til computerspil

 • Unity (C#) - Game development & 3D video environment setup - Spiludvikling & opsætning af 3D miljø til video

 • Wordpress (CMS) - Managing web content & look - Håndtering af web-indhold & -udseende

Game jams og spilprojekter

Game Jams & Projects

En af mine helt store passioner er spiludvikling, hvorfor jeg i min fritid udvikler computerspil og hyppigt deltager i spiludviklingskonkurrencer.

One of my greatest passions is game development, which is why I spend my spare time developing video games and often participates in game development competitions.

2015 - nu Tale of Omni Personligt projekt m/ hold Personal project w/ team
2018 Bingo of Bridgeville Acres 28. gm(48) jam m/ partner 28. gm(48) jam w/ partner
2018 Ye Count of Downe 27. gm(48) jam m/ partner 27. gm(48) jam w/ partner
2018 Sam & Daisy Go Hide & Seek 25. gm(48) jam m/ partner 25. gm(48) jam w/ partner
2017 Still Here DADIU m/ hold DADIU w/ team
2017 Coding Pirates Frivilligejam m/ hold Coding Pirates Volunteer Jam w/ team
2017 Eagle Eye Emma 24. gm(48) jam m/ partner 24. gm(48) jam w/ partner
2017 Retro Raid Coding Pirates Frivilligejam m/ hold Coding Pirates Volunteer Jam w/ team
2017 Rent Runner 22. gm(48) jam m/ partner 22. gm(48) jam w/ partner
2016 Rick & Morty: The Schwifty Escape Coding Pirates Frivilligejam m/ hold Coding Pirates Volunteer Jam w/ team
2016 Fall Harvest Season 1. GMC Jam
2015 Omni 16. gm(48) jam
2015 Nightmares 15. gm(48) jam
2014 Hay Go Far! Personligt projekt Personal project

Find et udvalg af mine spil på games.simonmilfred.dk

Find a selection of my games at games.simonmilfred.dk